GRW balance - regulamin

REGULAMIN GRW BALANCE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG GRW BALANCE


I. Pojęcia i postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług poradnictwa fizjoterapeutycznego, psychologicznego i dietetycznego świadczonych w ramach GRW Balance przez osoby zatrudnione przez usługodawcę – Agencję Taneczną „Grawitacja" Urszula Strzeżek, ul. Powstańców W-wy 14/31, NIP 123-049-22-08.
2. Klientem (usługobiorcą) jest osoba, która akceptuje niniejszy regulamin i zamawia usługę oferowaną przez Usługodawcę poprzez wypełnienie formularza on-line.
3. Warunkiem korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę jest zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu i akceptacja wszystkich jego punktów.


II. Obowiązki Usługobiorcy

 

1. Usługobiorca zapisuje się na wizyty poprzez formularz on-line, którego wypełnienie i wysłanie równoważne jest z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Akceptując regulamin, Usługobiorca oświadcza, iż:
a) podał swoje prawdziwie dane osobowe oraz prawdziwe i aktualne dane dotyczącego swojego stanu zdrowia, poinformował prowadzącego konsultację o swoim stanie zdrowia i potwierdził, że nie widzi przeciwskazań do przeprowadzenia konsultacji;
b) przyjmuje do wiadomości, że usługi świadczone w ramach GRW Balance opierają się na aktualnej wiedzy naukowej i wykonywane są z należytą starannością, jednakże nie gwarantują osiągnięcia przez Usługobiorcę zamierzonych efektów;
c) przyjmuje do wiadomości, że usługi świadczone przez specjalistów w ramach GRW Balance są świadczone w ramach umowy starannego działania, a nie umowy rezultatu;
d) przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne pogorszenie stanu zdrowia Usługobiorcy oraz inne negatywne skutki uboczne konsultacji;
e) poddaje się konsultacji z danym specjalistą dobrowolnie i na własną odpowiedzialność;
f) przyjmuje do wiadomości, że wszelkie materiały otrzymane w ramach usług świadczonych w ramach GRW Balance mogą być wykorzystywane przez Usługobiorcę wyłącznie do osobistego użytku bez prawa ich kopiowania i rozpowszechniania bez zgody Usługodawcy.
3. Aby współpraca mogła przynieść zamierzone efekty, Usługodawca zobowiązuje się do:
a) wypełnienia ankiety z pytaniami – o ile prowadzący będzie widział potrzebę przeprowadzenia takiej ankiety;
b) działania zgodnie z zaleceniami prowadzącego konsultacje i stosowania się do poleceń prowadzącego;
c) podawania prawdziwych i aktualnych informacji o swojej osobie i stanie zdrowia;
d) niezatajania informacji, które mogą być istotne z punktu widzenia przeprowadzanej konsultacji;
e) wyrażenia zgody na przeprowadzenie konsultacji dietetycznej / fizjoterapeutycznej / psychologicznej na formularzu przekazanym przez prowadzącego.

 

III. Obowiązki Usługodawcy

 

1. Usługodawca zobowiązuje się do zatrudniania jako specjalistów osoby z odpowiednim wykształceniem i kompetencjami właściwymi do świadczenia odpowiednio usług poradnictwa fizjoterapeutycznego / psychologicznego / dietetycznego.
2. Usługodawca zobowiązuje się do nadzorowania świadczenia usług przez specjalistów i zapewniania, aby usługi świadczone były w sposób rzetelny, z należytą starannością oraz w oparciu o aktualny stan wiedzy naukowej.
3. W wyjątkowych sytuacjach lub w razie nagłej uzasadnionej potrzeby Usługodawca zobowiązuje się do kontaktu telefonicznego lub mailowego z Usługobiorcą pomiędzy wizytami.

 

IV. Płatności


1. Informacje o cenach podane są w Cenniku znajdującym się na stronie internetowej: www.grawitacja.com.pl
2. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej są cenami brutto.
3. Cennik usług jest ważny do odwołania.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach usług znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych.
5. Usługi opłacane przez Usługobiorcę z góry, najpóźniej przed rozpoczęciem wizyty:
a) przelewem na konto;
b) gotówką w recepcji Klubu.

 

V. Zapisy na konsultacje i odwołanie wizyty


1. Zapisy na konsultacje odbywają się drogą elektroniczną, za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej: www.grawitacja.com.pl
2. Zapisy możliwe są z dowolnym wyprzedzeniem, jednak nie później niż na 48 godziny przed wizytą.
3. Zapisanie się na wizytę poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego skutkuje obowiązkiem zapłaty za wizytę.
4. Usługobiorca, który nie pojawi się na umówionej wizycie, jest zobowiązany do poniesienia jej kosztów. Z obowiązku tego zwalnia wcześniejsze odwołanie wizyty – jednak nie później niż na 24 godziny przed wizytą. Wizytę odwołać można wysyłając wiadomość e-mail na adres balance@grawitacja.com.pl lub kontaktując się z prowadzącym konsultację w inny skuteczny sposób (telefonicznie lub osobiście).


VI. Rodzaj i zakres usług świadczonych przez Usługodawcę


1.W ofercie GRW Balance znajdują się porady fizjoterapeutyczne, psychologiczne i dietetyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
2. Porady udzielane są odpłatnie, zgodnie z cennikiem usług znajdującym się na stronie www.grawitacja.com.pl
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy udzielenia porady, jeśli zachodzą ku temu uzasadnione przesłanki.

 

VII. Ochrona prywatności

 

Dane, które przekazane zostaną podczas zgłoszenia oraz w trakcie konsultacji fizjoterapeutycznej/psychologicznej/dietetycznej, a które są danymi osobowymi w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 101, Poz. 926 z późniejszymi zmianami), wykorzystane będą tylko na potrzeby konsultacji fizjoterapeutycznej/psychologicznej/dietetycznej i do kontaktu z Usługobiorcą, który je udostępnił. Dane te przechowywane są zgodnie z przepisami GIODO oraz Polityką Bezpieczeństwa Danych Osobowych i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim.

 

VIII. Postanowienia końcowe

 

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
2. Do kwestii nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ogólnokrajowe.
3. W przypadku jakichkolwiek zmian w Regulaminie, Regulamin w nowym brzmieniu zostanie opublikowany na stronie www.grawitacja.com.pl na 14 dni przed jego wejściem w życie.
4. Po zapoznaniu się z nową treścią Regulaminu, przed jego wejściem w życie, Usługobiorca ma prawo do złożenia pisemnego oświadczenia o braku akceptacji Regulaminu w nowym brzmieniu i zakończeniu współpracy w trybie natychmiastowym. Brak złożonego pisemnego oświadczenia jest równoznaczny z akceptacją nowego Regulaminu.

 

 

Znajdziesz nas:

Facebook Google+ Twitter YouTube

Kalendarz

Lipiec 2020
Pn Wt Śr Czw Pt So Ndz
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Sierpień 2020
Pn Wt Śr Czw Pt So Ndz
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Obóz rodzinny

 


Instruktorzy

 

        PATRONAT MEDIALNY:

        PARTNERZY: